De belegging

Solid Bond Fund belegt primair in Danish Mortgage Bonds met triple-A rating (AAA). Danish Mortgage Bonds zijn specifieke Covered Bonds. Dat zijn obligaties met extra zekerheid zoals hypotheek op vastgoed. 

Rendement: 2016 - 2020 (5y) 26.67%

ps. Neem contact op met ons of uw adviseur en vraag naar de actuele actietarieven!

Het bijeengebrachte te beleggen kapitaal wordt vrijwel volledig belegd in Danish Mortgage Bonds. 

Om het rendement hiervan te optimaliseren wordt daarbij gebruik gemaakt van leverage. Dat is te vergelijken met een hypotheek op een verhuurd huis. Aan de ene kant wordt er huur ontvangen en aan de andere kant wordt er rente betaald. In dit geval wordt geld bijgeleend om Danish Mortgage Bonds te kopen; er wordt dan rente ontvangen op de Bonds (Obligaties) en er wordt rente betaald op de leverage (lening of rekening-courant). Alleen leverage op Danish Mortgage Bonds acht de beheerder verantwoord. De Danish Mortgage Bonds zijn namelijk de enige beleggingscategorie die sinds haar bestaan nog nooit een zogenaamde default hebben laten zien. Je wilt namelijk niet dat de Obligatie niet terugbetaald wordt maar je de lening wel nog moet afbetalen. Maar altijd zijn deze obligaties netjes en op tijd afgelost en altijd is op tijd de rente betaald. En dat niet even, maar al sinds de grote brand van Kopenhagen in 1795; de aanleiding van het ontstaan van deze solide en transparante beleggingsvorm. Gedurende deze 220 jaar hebben deze obligaties al meerdere hevige crises ongeschonden doorstaan en zorggedragen voor een gegarandeerde terugbetaling en vormen zij nu een (Deens) voorbeeld voor de rest van de wereld.

Voor meer informatie over de Danish Mortgage Bonds verwijzen wij naar de website van de specialist op dat terrein: Irdaned Investment Consultants.

Indien hiervoor aanleiding is kan naast Danish Mortgage Bonds ook belegd worden in andere beleggingsvormen. In alle gevallen zal echter nooit minder dan 50% van het te beleggen kapitaal in Danish Mortgage Bonds belegd worden. Andere beleggingen dan Danish Mortgage Bonds zullen enkel opgenomen worden indien deze een rendabele en verantwoorde aanvulling hierop vormen. Bij de start van het fonds is het volledige kapitaal geheel in Danish Mortgage Bonds met een triple-A (AAA) rating belegd.

Er kan bijvoorbeeld voor een beperkt gedeelte belegd worden in andere Covered Bonds. Dat zijn met Danish Mortgage Bonds vergelijkbare obligaties maar dan uit een ander (Europees) land. Ook landen als Duitsland en Spanje onderhouden bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis een Covered Bond Market en steeds meer landen gaan hiermee van start (zo ook Nederland) indien zij dit nog niet hebben. De waarde ervan heeft zich met name tijdens en na de jongste crisis bewezen.

Naast de specifieke Deense en algemene Covered Bonds kan het fonds bijvoorbeeld een gedeelte van haar belegd kapitaal aanwenden voor belegging in Nordic Bonds (zoals obligaties van bedrijven en overheden uit Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland), notes en andere (qua rating, asset type, country of currency) rentedragende stukken.

Afhankelijk van de beschikbaarheid, rendement, kosten en toepasbaarheid/geschiktheid kan naast of in plaats van rechtstreekse beleggingen in bovenstaande categoriënook via andere fondsen daarin belegd worden.

Een klein gedeelte kan belegd worden in alternatieve beleggingen. Deze zijn met name bedoeld om afgewogen en gespreid een klein gedeelte van het kapitaal te beleggen in een of meerdere fondsen die geen of slechts zeer lage correlatie hebben met aandelen of obligaties. Dit kan gezien worden als een (rendements)buffer.

De focus van het fonds ligt aldus op Fixed Income (rente-inkomsten). Daarbinnen geografisch gefocused op de Nordic Countries. Te allen tijde blijft daarbij het overgrote deel geïnvesteerd in de Danish Mortgage Bonds met triple-A rating.

Op deze wijze tracht het fonds een gemiddeld rendement van 5 a 6% op jaarbasis voor haar participanten te realiseren.

Het rente-rendement van de gekozen beleggingsopzet is doorgerekend  tegen de prijzen en koersen van 11-11-2015 en bedraagt 7,5% na vergoeding van de vaste kosten. 

Dit rendement is enerzijds afhankelijk van het fondsvermogen, het ingelegde kapitaal. De vaste kosten dienen door (het rendement van) dit kapitaal opgebracht te worden. Hoe hoger het fondskapitaal, hoe lager de druk van deze kosten op het rendement. Wij berekenden het bovenstaande rente-rendement bij een relatief laag fondsvermogen van 2,5 mln euro. Bij een hoger fondsvermogen zal dit percentage aldus hoger uitkomen.

Anderzijds is het rente-rendement - uiteraard - afhankelijk van de rente-inkomsten, dat wil zeggen de couponrenten van de obligaties, minus de te betalen rente op de opgenomen leverage. Voor de berekening van het bovenstaande rente-rendement is uitgegaan van de rentestanden en koersen van obligaties en leverage per 11-11-2015 bij 2,5 x leverage. 

Bijzonder aan deze fondsopzet zijn dus duidelijk de lage kosten. Daarom is bij een nog relatief laag fondsvermogen toch al een goed rente-rendement door dit fonds te verwezenlijken.